Reserveringsvoorwaarden

1 Reserveren

1.1 U kunt telefonisch, via internet, schriftelijk of persoonlijk ter kantore van Rebel Travel reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en Rebel Travel bindend.

2 Reserveringskosten

2.1 Bij Rebel Travel betaalt u € 29,00 per boeking.

3 Reserveringsopdracht en betaling

3.1 Iedere reserveringsopdracht wordt door Rebel Travel bevestigd middels een reserveringsbevestiging. Onze accommodaties zijn op aanvraag. Dit houdt in dat u pas een bevestiging ontvangt als de reis definitief akkoord is. Mocht een boeking niet akkoord zijn, dan ontvangt u van ons een alternatief.

3.2 Uw betalingsschema is 30% van de reissom binnen 14 dagen, alsmede de premie voor de eventuele afgesloten annuleringsverzekering. Het restant van de reissom dient uiterlijk 10 weken voor vertrek te zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 10 weken voldoet u het te betalen bedrag ineens.

3.3 Bij minitrips, c.q. reizen, arrangementen van 4 dagen of minder dient de volledige reissom na ontvangst van bevestiging/nota direct te worden voldaan.

3.4 Bovendien: bij reservering op korte termijn, d.w.z. tien weken of korter voor aanvang van de vertrekdatum, dient u de volledige betaling per direct te voldoen.

3.5 Bij niet tijdige betaling is Rebel Travel gerechtigd de gereserveerde vakantiereis en accommodaties te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 8).

4 Reissom, Reisduur en Reisprogramma

4.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen, zoals in het reisprogramma vermeld.

4.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze bij Rebel Travel bekend waren op de dag van het in druk geven van het reisprogramma c.q. publicatie. Mogelijke reserveringskosten worden vermeld in de publicatie en/of de reisovereenkomst, indien van toepassing.

4.3 In geval van ingrijpende wijziging van prijzen, zoals reserveringskosten, geldkoersen en/of heffingen en/of toeslagen en/of belastingen als boven bedoeld, behoudt Rebel Travel, ongeacht de op dat moment geldende Algemene Reis- en Betalingsvoorwaarden van Rebel Travel, zich het recht voor tot wijzigen van de reissom, hetzij een verhoging van de reissom, hetzij een verlaging van de reissom, waarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk veertien dagen vóór de dag van vertrek mededeling moet worden gedaan.

4.4 Indien de reisduur in het programma is vermeld in dagen, zijn de dag van vertrek en de dag van thuiskomst in Nederland als hele dagen gerekend.

4.5 Rebel Travel is niet aansprakelijk voor informatie en/of informatiemateriaal verstrekt en/of geproduceerd door derden. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden Reisorganisatie Rebel Travel niet.

5 Verzekeringen

5.1 Rebel Travel staat er garant voor dat op redelijke voorwaarden een annuleringsverzekering kan worden afgesloten.

6 Optierecht

6.1 Elke gemaakte reservering kunt u binnen 3 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. Tenzij het een Last Minute boeking betreft met aankomst binnen 8 weken.

6.2 Bij annulering na deze 3 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie punt 8).

6.3 Bij reservering binnen 8 weken voor vertrek is dit optierecht niet van kracht en gelden de normale annuleringsvoorwaarden onder punt 8

7 Wijzigingen door de boeker

7.1 Indien u in uw reeds gedane reservering een wijziging wenst aan te brengen, van welke aard dan ook, geeft u dit direct aan Rebel Travel door. Deze wijziging wordt door Rebel Travel schriftelijk bevestigd. De hieraan verbonden kosten bedragen €35,- verhoogd met eventuele communicatiekosten.

7.2 Onder wijzigingen wordt hier mede begrepen vervanging van een aangemelde reiziger.

7.3 Vanaf 28 dagen vóór de dag van vertrek, bij eigen vervoer de dag van aankomst in de eerst geboekte accommodatie, zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

7.4 Wordt een verzoek, ondanks afwijzing, gehandhaafd dan geldt dit als annulering van de reisovereenkomst en zullen de annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

8 Annulering door boeker

8.1 Annuleringen dienen telefonisch aan Rebel Travel te worden opgegeven en gelijktijdig per aangetekend schrijven te worden bevestigd. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt Rebel Travel een annuleringsbevestiging/nota toe.

8.2 Bij annulering binnen 3 dagen na reservering is het optierecht van kracht (zie punt 6).

8.3 Bij annulering na 3 dagen, honoreert Rebel Travel de algemeen geldende regels zoals door het A.N.V.R. worden gehanteerd.

8.4 In geval van deelannuleringen het annuleren van een reisovereenkomst voor een deel van de reizigers, die gezamenlijk voor een verblijf in één hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie zijn geboekt, geldt als annulering de gehele reisovereenkomst, zodat voor alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Indien voor de overblijvende reizigers met dezelfde reisorganisator een nieuwe reisovereenkomst wordt afgesloten, zal voor hem (hen) de reissom van toepassing zijn, zoals deze in de prijstabel vermeld staat.

8.5 Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren (09.30 - 17.30 uur). Annuleringen buiten deze uren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

8.6 Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de klant, zijn voor iedere klant naast de verschuldigde reserveringskosten en eventueel afgesloten annuleringsverzekering de volgende bedragen verschuldigd:
• bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 50% van de reissom.
• bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 75% van de reissom.
• bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 100% van de reissom.

9 Annulering en wijziging door Rebel Travel (algemeen)

9.1 Alleen gewichtige omstandigheden geven de reisorganisator het recht de reis te annuleren of daarin wijzigingen aan te brengen.

9.2 Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en/of de uitvoering van de reis.

9.3 Bij een dergelijke annulering of wijziging verplicht Rebel Travel zich tot onverwijlde kennisgeving daarvan met opgave van redenen aan de opdrachtgever.

9.4 Rebel Travel heeft het recht de overeengekomen dienstverlening met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan een eventueel minimum vereist aantal, wanneer vermeld in de publicatie(s).

10 Annulering door Rebel Travel

10.1 Annulering voor de aanvang van de reis: door kennisgeving van annulering geldt de reisovereenkomst als ontbonden. Rebel Travel zal echter gelijktijdig met deze kennisgeving een zoveel mogelijk gelijkwaardige alternatieve reis aanbieden. Wordt dit aanbod niet aanvaard dan wordt de reeds geheel of gedeeltelijke betaalde reissom terugbetaald. Bovendien heeft de opdrachtgever bij een dergelijke annulering aanspraak op een vergoeding gelijk aan 10% van de reissom (met een maximum van €100,- per reiziger), indien bedoelde kennisgeving eerst is ontvangen op de vijfde dag (inclusief) vóór de dag van vertrek of later.

10.2 Annulering tijdens de reis: indien gewichtige omstandigheden zich tijdens de reis voordoen, is Rebel Travel gerechtigd de reisovereenkomst voor de verdere reis te annuleren. Rebel Travel is alsdan verplicht voor de reiziger de terugreis naar Nederland te regelen en ook overigens de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

11 Wijziging door Rebel Travel

11.1 Indien de noodzaak tot wijziging door Rebel Travel zich voordoet, geldt onderstaande: Rebel Travel behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname of andere dringende oorzaken, een reis te laten vervallen. In dit geval verplicht Rebel Travel zich tot onverwijlde en tijdige kennisgeving aan de betrokken boekers. De boekers zullen kosteloos worden overgeboekt naar een andere reis of vertrekdatum. Mocht voor de voorgestelde datum een andere reissom gelden dan wel een andere accommodatie beschikbaar zijn waarvoor bijvoorbeeld een toeslag geldt, dan is de deelnemer gehouden tot betaling van het volledige daarvoor vermelde bedrag, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien de opdrachtgever van de voorgestelde wijziging geen gebruik kan/wil maken worden de door de opdrachtgever reeds gestorte bedragen volledig terugbetaald.

11.2 Bij wijziging van het omschreven hotel door onvoorziene omstandigheden zal het vervangende hotel gelijkwaardig zijn aan het eerst gebodene of beter dan dit, zonder verhoging van de reissom, behoudens de kosten van de door de opdrachtgever mogelijk gewenst extra comfort.

11.3 Bij niet doorgaan verplicht Rebel Travel zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds geheel- of gedeeltelijk betaalde reissom. Indien de uitvoering van de reservering geen doorgang kan vinden als gevolg van overmacht die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien was, is Rebel Travel niet aansprakelijk en heeft de klant geen recht op (schade)vergoeding van Rebel Travel. Onder overmacht wordt verstaan gebeurtenissen zoals oorlog, onrust, rellen, revolutie, terrorisme, stakingen, nucleaire reactorongevallen, brand of natuurrampen.

11.4 Bij rondreizen, zijnde niet-bestemmingsreizen met verblijf in meer dan één accommodatie, is Rebel Travel gerechtigd accommodatie te wijzigen, onder verplichting voor vervangende accommodatie te zorgen die naar objectieve maatstaven zoveel mogelijk gelijkwaardig is aan de eerst aangeboden accommodatie of beter dan deze.

11.5 Wijziging in vervoer. Wijziging in het vervoer kan onder meer betreffen de aanwijzing van een andere, dan op de overeenkomst aangegeven vertrekplaats en/of vertrektijd -een en ander binnen redelijke grenzen~ en/of van een ander type van hetzelfde soort van vervoermiddel en/of wijziging van en/of door een andere vervoerder, een en ander zonder verhoging van de reissom.

11.6 Wijziging tijdens de reis van tijden en vervoer. Indien gewichtige omstandigheden, die zich onmiddellijk vóór of tijdens de reis voordoen, zulks vergen, is Rebel Travel gerechtigd voor zijn rekening wijziging aan te brengen in de reisduur, de reisroute en het vervoermiddel, onder de verplichting de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

11.7 Wijziging in accommodatie tijdens de reis. Indien gewichtige omstandigheden, die zich onmiddellijk vóór of tijdens de reis voordoen, is Rebel Travel gerechtigd wijziging aan te brengen in de accommodatie, mits de vervangende accommodatie naar objectieve maatstaven beoordeelt qua situering, klasse en faciliteiten, zoveel mogelijk gelijkwaardig is aan de eerst aangeboden voorziening -of beter dan deze-, zonder verhoging van de reissom.

12 Aansprakelijkheid van de boeker

12.1 Tijdens uw verblijf in de verschillende accommodaties bent u als boeker volledig aansprakelijk voor de inrichting en alle zaken welke bij het gereserveerde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw medereizigers, geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de accommodatieverschaffer. Ook voor eventuele bijkomende kosten, zoals parkeerplaats etc. bent u als huurder volledig aansprakelijk. Rebel Travel is bij voorbaat gerechtigd de boeker altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend., c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door boeker zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso-)kosten komen voor rekening van in de reserveringsbevestiging genoemde hoofd boeker.

12.2 Bij de accommodaties aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de reisovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

13 Aansprakelijkheid van Rebel Travel

13.1 Rebel Travel kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard ook, berokkend aan of door boekers van door Rebel Travel gecontracteerde accommodatie.

13.2 Niet verwijtbare fouten of vergissingen in reis- en accommodatiebeschrijving van de Rebel Travel gids binden Rebel Travel niet.

13.3 Indien de reis niet overeenkomstig de verwachtingen wordt uitgevoerd is Rebel Travel voor de daardoor opgekomen schade aansprakelijk, zulks met inachtneming van het volgende:

A. de correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.

B. de aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reisbagage- en ongevallenverzekering en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven, alsmede voor schaden, die de opdrachtgever, respectievelijk de reiziger, mocht lijden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitgesloten.

C. het is Rebel Travel niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan deelnemers, door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin is Rebel Travel aansprakelijk voor verlies, of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en/of de accommodatieverschaffers volgens verdrag en/of wet.

13.4 Overmacht, Force Majeure. Onder overmacht c.q. Force Majeure worden verstaan abnormale, onvoorziene, onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kon worden vermeden.

14 Rente- en Incassokosten

14.1 De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Rebel Travel heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 2% over iedere- of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van €50.

15 Klachten

Ondanks al onze bemoeienissen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen voor zover mogelijk op de plaats van bestemming, waar de reden tot de klacht ontstond, te worden ingediend bij de accommodatieverschaffer of vertegenwoordiger van Rebeltravel. Als deze indiening van een klacht niet mogelijk is wegens ontbreken van een vertegenwoordiger, dient de klager onverwijld contact op te nemen met Rebeltravel. Als de klacht niet-bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 8 dagen na terugkeer in Nederland, gemotiveerd, worden ingediend via het e-mailadres klantenservice@Rebeltravel. Later ingediende klachten worden niet in behandeling genomen en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.

Mocht de klager geen gebruik wensen te maken van het in Artikel 15.1 genoemde, dan heeft de klager het recht zich te wenden tot een bevoegde rechter. Dit vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de reis of, ingeval de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

16 Verschillende vervoersoorten

16.1 Wordt volgens de gegevens van de reisovereenkomst geheel of gedeeltelijk gebruik gemaakt van verschillende vervoersoorten, bijvoorbeeld per trein, door de lucht, over water of anderszins, dan gelden en prevaleren de algemene voorwaarden van de betreffende vervoersmaatschappij voor dat deel van de reisovereenkomst.

17 Algemeen

17.1. Voor alle voorkomende gevallen die in deze niet zijn genoemd, honoreert Rebeltravel de algemeen geldende voorwaarden zoals die door onze partner worden gehanteerd.

Noot voor eigen vervoer reizen

Waar in deze reisvoorwaarden wordt gesproken over dag van vertrek, moet bij eigen vervoerreizen worden gelezen dag van aankomst. Voor vertrektijd moet alsdan worden gelezen: aankomsttijd, voor meldingstijd: aankomst en voor vertrekdatum: aankomstdatum. Aankomst is daarbij bedoeld als aankomst in de accommodatie.

Goed gedocumenteerd op vakantie met eigen auto. Logeren in prima hotels. Zelf excursies maken met veel interessante plaatselijke informatie, gratis verstrekt door Rebel Travel. Dat is de logische essentie van een Rebel Travel autovakantie!

CookiesCookiesCookiesCookies


Om u beter en persoonlijker te helpen, maakt deze website gebruik van cookies.Um Ihnen besser und persönlicher helfen zu können, verwendet diese Website CookiesPer ottimizzare la tua esperienza, questo sito utilizza cookies.Our website uses cookies to personalize and improve your experience.Meer weten?Wollen Sie mehr darüber wissen?Vuoi saperne di più?Want to read more?
Akkoord & sluitenAkzeptieren & SchlieβenAccetta e chiudiAgree & close